Wzór zwolnienia ucznia

Prosimy o wypisywanie zwolnień uczniom wg poniższego wzoru:

Proszę o zwolnienie mojego dziecka ................................. po ..... godzinie lekcyjnej
w dniu .................. .
Oświadczam, że biorę odpowiedzialność za bezpieczeństwo syna/córki w ww. dniu od
godziny ........ .

                                                                            (podpis rodzica/opiekuna)

Szczególnie istotna jest klauzula o przejęciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka od momentu opuszczenia przez nie budynku szkoły. Bez powyższej adnotacji uczniowie nie będą zwalniani i nie będą mogli legalnie opuścić szkoły do momentu zakończenia zajęć przewidzianych planem na dany dzień.

Z kategorii: